Punjabi Bujartan – Do jane di lathi Ik jane da bhoj

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan

ਦੋ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲਾਠੀ,

ਇਕਮਜਾਣੈ ਦਾ ਬੋਝ,

ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੁਜਾਰਤ ਦੀ,

ਕਡੋ ਬੀਬਾ ਖੋਜ ?

ਡੋਲੀ


Punjabi Bujartan

Do jane di lathi,

Ik jane da bhoj,

Iss meri bujarat di,

Kdo biba khoj?

 Dholi